top of page

ናይ ኩነተ ውሕስነት ግዚያት ብትግርኛ

ጥበብ ምስትውዓል መሰረት ዝገበረ ኣገባብ ንጥዕና ኣእምሮ

ናይ ኩነተ ውሕስነት ግዚያት ብትግርኛ ጥበብ ምስትውዓል መሰረት ዝገበረ ኣገባብ ንጥዕና ኣእምሮ ብነጻ ብናይ ርሑቕ መስመር (online) ዝወሃብ ኮይኑ፡ ዕላምኡ ድማ ንካብ ዝተፈላለየ ዓመጻትን ጎነጻትን ዝደሓኑን ከም'ኡ ውን ካብ ሃገሮም ብዘይፍታዎም ዝተሰደዱን ኣብ ምቕናስ ጭንቀትን ጸቕጥን ንኽሕግዞም ብኡ ኣቢሉ ድማ ንሕውየት ኣአምሮን ነብስን ክኸውን ተባሂሉ ዝተዳለወ መደብ እዩ።

ነዚ መደብ ንምስማዕ ኣብ'ዚ ምልክት ጠውቑ

bottom of page